Polityka prywatności

Zachowanie najwyższych standardów związanych ochroną danych osobowych stanowi jeden z priorytetów dla Flix Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylarni, będącej operatorem strony Flixenergy.

Poniższa Polityka prywatności jest zbiorem informacji o sposobach, celach i zakresie w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe. Ponadto znajdują się tutaj informacje o tym jak przechowujemy Państwa dane oraz komu je udostępniamy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje i aspekty związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz Państwa praw związanych z tymi działaniami.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią Polityki Prywatności, aby mogli Państwo zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Flix Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylarni (dalej Flix Group), ul. Brzozowa 15, 86-061 Kobylarnia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0001066930., nr tel.: 784 525 127 , e- mail: kontakt@flixenergy.pl

 1. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 1. GROMADZENIE, PRZECHOWYWANIE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Flix Group gromadzi i przechowuje Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

  1. Wizyta na stronie internetowej.

Jeżeli odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową https://flixenergy.pl/, przy czym nie wypełniliście Państwo formularza kontaktowego, ani nie zarejestrowaliście się Państwo celem uzyskania oferty handlowej ze strony Flix Group lub jej partnerów handlowych, Flix Group gromadzi Państwa dane osobowe, w tym dane anonimowe w

postaci: adresów IP, danych dotyczących lokalizacji i czasu wizyty na stronie, danych przesyłowych, liczby odwiedzin na stronie, informacji o aplikacjach, przeglądarkach i urządzeniach z których korzystacie Państwo przeglądając naszą stronę internetową (w szczególności identyfikatory, typy i ustawienia przeglądarki, systemy operacyjne, dane sieci komórkowej), lub innych informacji przekazywanych za pośrednictwem Państwa urządzenia podczas wizyty na naszej stronie.

Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez Flix Group w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, mianowicie w celu umożliwienia Państwu zapoznania się z treściami zamieszczonymi na stronie internetowej, w tym z aktualną ofertą, w celu umożliwienia wypełnienia przez Państwa formularza kontaktowego, a także w celu ulepszenia oferty, a także w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (np. z pomocą plików „cookies”).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie i celu jest prawnie uzasadniony interes administratora danych lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia danych za pośrednictwem plików

„cookies” opisane zostały w pkt. X niniejszej Polityki.

  1. Złożenie zapytania ofertowego za pomocą formularza kontaktowego, e-mail lub

drogą telefoniczną

W celu złożenia zapytania ofertowego mogą Państwo wybrać jedną z poniższych form kontaktu:

   • wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej https://flixenergy.pl/,

   • wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany do kontaktu z Flixenergy

   • wykonanie połączenia telefonicznego na numery wskazane do kontaktu z Flixenergy

   • zamówienie rozmowy z doradcą Flixenergy (z wykorzystaniem call page)

W sytuacji gdy złożyliście Państwo zapytanie ofertowe, wybierając jedną z powyższych form kontaktu, Flix Group będzie gromadziło Państwa dane osobowe, które podaliście Państwo dobrowolnie, i które są niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie ofertowe w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e- mail.

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Flix Group w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie ofertowe oraz w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia lub stworzenia sposobności zawarcia umowy

sprzedaży oferowanych towarów, albo umów leasingu, kredytu lub innych umów o korzystanie z towarów, a także w celu identyfikacji osoby, która złożyła zapytanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie i celu jest konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie w celu przygotowania i przedstawienia oferty sprzedaży lub finansowania sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W formularzu mogą znajdować się pola, których wypełnienie jest obowiązkowe i konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, jak również pola nieobowiązkowe, których wypełnienie jest dobrowolne.

Brak podania danych, szczególnie danych obowiązkowych, skutkować będzie niemożnością nawiązania z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Brak podania danych nieobowiązkowych na tym etapie nie powoduje żadnych konsekwencji, przy czym może ułatwić dalsze czynności związane z udzieleniem odpowiedzi oraz przygotowaniem umowy.

  1. Przygotowanie wyceny

W przypadku nawiązania z Państwem kontaktu i podjęcia przez Państwa decyzji o uzyskaniu oferty montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z kalkulacją kosztów, Flix Group będzie gromadziło dane osobowe niezbędne do przygotowania takiej oferty. W celu sporządzenia wyceny Flix Group poprosi Państwa o podanie następujących danych osobowych:

 • w przypadku konsumentów: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres planowanej inwestycji

 • w przypadku przedsiębiorców: pełną nazwę firmy, dane właściciela lub osób reprezentujących (imię i nazwisko), numer NIP, adres mailowy, numer telefonu, adres planowanej inwestycji

Flix Group będzie przetwarzało powyższe dane osobowe w celu przygotowania oferty, wzoru umowy oraz dokonania kalkulacji kosztów inwestycji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie Państwa żądanie o podjęcie działań w celu przygotowania umowy sprzedaży lub finansowania sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania skutkować będzie niemożnością przygotowania umowy, a w konsekwencji niemożnością uzyskania wyceny.

  1. Przygotowanie umowy

W przypadku nawiązania z Państwem kontaktu i podjęcia przez Państwa decyzji o zawarciu umowy wykonania instalacji fotowoltaicznej, Flix Group będzie dodatkowo gromadziło dane osobowe niezbędne do przygotowania umowy wykonania instalacji

fotowoltaicznej. Nadto w przypadku podjęcia decyzji o finansowaniu wykonania instalacji fotowoltaicznej za pomocą kredytu (lub leasingu), Flix Group będzie gromadziło dane osobowe – na zlecenie podmiotu finansującego (jako odrębnego administratora Państwa danych osobowych) – niezbędne dla oceny Państwa zdolności finansowej przez podmiot finansujący (wniosek kredytowy lub leasingowy) oraz przygotowania umowy o finansowanie umowy wykonania instalacji fotowoltaicznej (umowy kredytu lub leasingu). W takim przypadku Flix Group może – w zależności od rodzaju zawieranej umowy, wybranego sposobu finansowania oraz ewentualnie wymogów stawianych przez podmiot finansujący – poprosić Państwa o podanie następujących danych osobowych:

 • w przypadku konsumentów:

 1. finansowanie własne: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres montażu instalacji, numer telefonu, adres e-mail, seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, numeru PESEL,

 2. finansowanie z wykorzystaniem kredytu lub leasingu: imię i nazwisko, numer i datę wydania i ważności dowodu osobistego, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz zameldowania, stan cywilny, wykształcenie, status mieszkaniowy, źródło dochodów, wykonywany zawód, miejsce, rodzaj i okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko, dane zakładu pracy, stan majątkowy i rodzinny, w tym posiadane zobowiązania, a także dane dotyczące małżonka;

 • w przypadku przedsiębiorców:

 1. finansowanie własne pełną nazwę firmy, numer NIP, dane właściciela lub osób reprezentujących (imię i nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres e-mail)

 2. finansowanie z wykorzystaniem kredytu lub leasingu: pełną nazwę firmy, numer NIP, dane właściciela lub osób reprezentujących (imię i nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny, PESEL, rodzaj, numer i datę wydania i ważności dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres e-mail) i nazwiska akcjonariuszy / udziałowców / wspólników lub rzeczywistych beneficjentów; stan cywilny oraz dane małżonka, dane finansowe firmy.

Flix Group będzie przetwarzało powyższe dane osobowe:

 • jako administrator w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz komunikacji z Państwem w tym zakresie, lub

 • jako podmiot przetwarzający w celu przygotowania umowy kredytu lub leasingu towarów, oceny Państwa zdolności finansowej oraz przygotowania umowy o finansowanie sprzedaży, kredytu lub leasingu towarów, oraz komunikacji z Państwem w tym zakresie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie Państwa żądanie o podjęcie działań w celu przygotowania umowy sprzedaży lub finansowania sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania skutkować będzie niemożnością przygotowania umowy oraz oceny Państwa zdolności finansowej przez podmiot finansujący, a w konsekwencji niemożnością zawarcia umowy, w tym umowy o finansowanie sprzedaży, kredytu lub leasingu towarów.

5. Ochrona praw i dochodzenie roszczeń

Państwa dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby zabezpieczenia prawnie chronionych interesów Flix Group na wypadek:

 • zgłoszenia roszczeń i prowadzenia ewentualnego postępowania sądowego celem obrony przed roszczeniami lub ewentualnego dochodzenia roszczeń

 • w celu rozpatrzenia składanych przez Państwo skarg, reklamacji lub innych zapytań związanych z wykonywanymi przez Flix Group czynnościami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie i celu jest prawnie uzasadniony interes administratora danych lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie pracownicy lub współpracownicy administratora upoważnieni do obsługi handlowej klientów (przedstawiciele handlowi) lub zajmujący się obsługą IT strony www za pośrednictwem której przesłany został formularz kontaktowy, podmioty świadczące usługi hostingowe strony, dostawcy usług pocztowych lub kurierskich.

W przypadku zamówienia oferty, kalkulacji lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia lub do stworzenia sposobności do zawierania umowy wykonania instalacji fotowoltaicznej, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się i montażem instalacji fotowoltaicznej, projektantom tych instalacji, rzeczoznawcom, biurom rachunkowym obsługującym Flix Group, zakładom energetycznym oraz Straży Pożarnej (w związku z koniecznością zgłoszenia tym podmiotom instalacji fotowoltaicznej)

W przypadku sprzedaży na raty, zawarcia umowy leasingu, kredytu lub innej umowy o finansowanie instalacji Państwa dane dodatkowo zostaną przekazane podmiotom finansującym, bankom oraz dostawcom usług płatniczych.

 1. PAŃSTWA TRZECIE

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Flix Group do państw trzecich. Przechowujemy dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA

Państwa dane osobowe przechowywane będą tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami ustawowymi, w tym przepisami podatkowymi.

W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Flix Group. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Jednym ze sposobów przetwarzania danych w celach, o których mowa powyżej, może być profilowanie, polegające na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych. Na podstawie przekazanych nam przez Państwa lub udostępnionych przez administratora danych informacji na Państwa temat oraz w oparciu o analizę Państwa zachowań, również w sieci Internet ("pliki cookies"), możemy proponować Państwu produkty oraz usługi dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i preferencji. Wynik tych analiz nie będzie jednak wykorzystywany do podejmowania wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. W praktyce oznacza to, że nie będą Państwo podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, i które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływało

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w powyższym celu będzie prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec podlegania profilowaniu w celach marketingowych. Informacje jak z tego prawa skorzystać znajdą Państwo w pkt. IX niniejszej Polityki Prywatności.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Ochrona danych osobowych i prywatności jest dla nas bardzo ważna. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych Flix Group stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności poprzez

odpowiednie ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, kradzieżą oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W tym celu Flix Group przechowuje dane osobowe na odpowiednio zabezpieczonych serwerach oraz z użyciem odpowiednich programów komputerowych. Nadto Flix Group dba o to, aby dostęp do danych osobowych oraz do ich przetwarzania miały wyłącznie upoważnione i odpowiednio przeszkolone osoby, które przetwarzają je wyłącznie w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. Jednak z uwagi na sposób przekazywania danych osobowych do Flix Group tj. za pośrednictwem sieci Internet, oraz pomimo dołożenia należytej staranności i podjęcia przez Flix Group wszelkich stosownych działań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, w szczególności zastosowania wymienionych wyżej środków bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa danych podczas ich przesyłania do Flix Group nie jest możliwe w pełnym zakresie. Z tego względu przesyłanie danych dokonywane przez użytkowników na naszą stronę odbywa się na ich własne ryzyko.

 1. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania od Flix Group potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, uzyskania dostępu do danych oraz do uzyskania informacji o:

 • celach, których przetwarzamy Państwa dane osobowe;

 • kategoriach przetwarzanych danych osobowych;

 • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

 • w miarę możliwości – planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu;

Informujemy ponadto, o tym, że mają Państwo prawo do żądania od Flix Group sprostowania danych osobowych (które są nieprawidłowe), uzupełnienia danych osobowych (jeżeli są one niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Uprawnienia powyższe można realizować kontaktując się pisemnie z Flix Group pod adresem ul. Brzozowa 15, 86-061 Kobylarnia, jak również dzwoniąc pod nr. tel.:

+48 784 525 127 lub wysyłając maila na adres: kontakt@flixenergy.pl

Dodatkowo wskazujemy, że jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru.

 1. COFNIĘCIE ZGODY

Niezależnie od powyższego wskazujemy, że w sytuacji, gdyby Państwa dane były przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w każdym czasie mają Państwo do jej wycofania składając stosowne oświadczenie wobec Flix Group.

W takim wypadku, po wycofaniu udzielonej zgody na przetwarzanie danych lub po wniesieniu sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Flix Group zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu, na który uprzednio wyrażona została zgoda. Państwa danego osobowe będą w takiej sytuacji przechowywane przez Flix Group wyłącznie w celach usprawiedliwionych prawnie (np. w związku z obowiązkami związanymi z prowadzeniem dokumentacji księgowej, obroną i dochodzeniem roszczeń itp.) i usuniemy te dane po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub innych obowiązków prawnych, chyba że zachodzić będą inne istotne powody przemawiające przeciwko takiemu usunięciu lub gdy przetwarzanie tych danych będzie uprawnione z innych powodów.

 1. COOKIES

W sytuacji gdy przeglądacie Państwo naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych, będzie gromadzić niektóre dane techniczne (danymi o użytkowaniu), które generowane przy każdej wizycie na nasze stronie. Będziemy w tym celu używać jednego lub więcej plików cookie (tzw. „ciasteczka”). Poniżej przedstawiamy Państwu informacje na temat plików cookies.

 1. Pliki cookies i ich przeznaczenie

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym „Przeglądającego Użytkownika” i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Podmiot zamieszczający pliki cookies

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Przeglądającego Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Flix Group jako operator strony internetowej http://Flixenergy.pl (zwanej dalej „Stroną”).

 1. Cel wykorzystywania plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Przeglądającego Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Przeglądającego

Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Przeglądający Użytkownik korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Przeglądającego Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Flix Group reklamodawców oraz partnerów.

 1. Rodzaje stosowanych plików cookies

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Przeglądającego Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), oraz

 • „stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Przeglądającego Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Przeglądającego Użytkownika.

Nadto w ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Przeglądającego Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Przeglądający Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Przeglądającemu Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. Kontrola sposobu używania i usuwanie plików cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Przeglądającego Użytkownika.

Przeglądający Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Przeglądającego Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej podajemy linki do informacji ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach.

Flix Group informuje przy tym, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

 1. Zmiany zasad dotyczących pllików cookies

W przypadku zmian zasad dotyczących plików cookies, wynikających ze zmiany okoliczności faktycznych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany takie zostaną zakomunikowane użytkownikom Strony poprzez zamieszczenie zaktualizowanego tekstu Polityki na tej stronie. Korzystanie ze Strony po takich zmianach oznacza akceptację zmienionej Polityki.

 1. Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Kontakt

Spytaj o bezpłatną wycenę lub umów się na spotkanie.

Zostaw nam swoje dane, a my oddzwonimy do Ciebie w przeciągu 24h. Nasz ekspert może przyjechać do Ciebie i omówić szczegóły przy ciepłej kawie i to całkowicie za darmo. Zapraszamy do kontaktu.

Flixenergy.pl

Zadzwoń lub napisz

784 530 148

kontakt@flixenergy.pl

 

Nasi handlowcy:

Ciasteczka


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Polityka Prywatności i Polityka Cookies
Akceptuj
ładowanie strony...