Czy swoją instalacje PV można rozbudować?

Czy swoją instalacje PV można rozbudować?

Wielu prosumentów początkowo decydowało się mniejsze instalacje PV, które z czasem okazują się być niewystarczające na potrzeby ich gospodarstwa domowego (instalacja pompy ciepła, zakup samochodu elektrycznego itp.). Sprawa nie jest jednak beznadziejna, ponieważ fotowoltaikę można rozbudować. Dziś wyjaśnimy na jakich zasadach i o czym trzeba pamiętać.

Dlaczego rozbudowa o ile?

Chęć rozbudowy u funkcjonujących prosumentów wynika głównie z zadowolenia z posiadanej instalacji PV [9]. Operatorzy, którzy analizują zużycie energii przez prosumentów przyłączonych do naszej sieci, którzy mają fotowoltaikę od przynajmniej roku. Okazało się, że zużywają oni średnio o 30% więcej energii, niż przed zamontowaniem paneli. Osoby takie często mają coraz więcej urządzeń elektrycznych, ogrzewanie z pompą ciepła, klimatyzacje. Obserwują również to że dzięki PV mogą pozwolić sobie na większe zużycie energii elektrycznej więc to robią [2].

Innym obserwowanym zjawiskiem jest w ogóle coraz większa wartość mikroinstalacji w Polsce. Według danych Agencji Rynku Energii przeciętna wielkość instalacji PV montowanych we wrześniu to 11,7 kW [6].

Patrząc na te zjawiska już działający prosumenci myślą o powiększeniu swoich instalacji PV. Pytanie o ile? Odpowiedź na to pytanie o ile zwiększyć instalację PV w dużej mierze zależy od tego, w jakim stopniu wzrosło (lub wzrośnie) zapotrzebowanie na energię. Jeśli przykładowo planujemy w domu montaż pompy ciepła czy też innego ogrzewania elektrycznego, możemy być pewni, że zużycie znacząco wzrośnie. Rozbudowa instalacji PV pozwoli wówczas zachować niskie rachunki za prąd. Jeśli wzrosty zapotrzebowania są niewielkie lub nieregularne, warto się dłużej zastanowić lub też poprosić o fachowy audyt fotowoltaiczny naszego potencjalnego wykonawcę, który pomoże nam przeanalizować wszystkie za i przeciw oraz wybrać najlepsze rozwiązanie.

Czy otrzymam dofinansowanie? Tylko ulga termodernizacyjna

Jeśli już wiemy, że z wyliczeń wychodzi nam, że powinniśmy zwiększyć naszą instalację PV, to powstaje pytanie, czy dostaniemy na to dofinasowanie? W programach „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze” i „Agroenergia” zaznaczono, że nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy instalacji PV. Zatem tutaj mamy jasność.

Jednak zakup instalacji PV wraz z osprzętem i montaż instalacji PV zostały wymienione w katalogu wydatków uprawniających do tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Zatem, o ile zostały spełnione pozostałe warunki odliczenia (np. możliwość wykorzystania określonej kwoty odliczenia), to poniesione wydatki na rozbudowę już istniejącej instalacji PV podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) [3][4][5].

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku dzięki nowelizacji ustawy PIT i ustawy o ryczałcie (ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246)). Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opłacający podatek według skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku oraz podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulga jest przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w tych budynkach. inwestycję termomodernizacyjną możemy prowadzić przez kolejne trzy lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Pierwszy wydatek może być poniesiony od 1 stycznia 2019 roku. To oznacza, że instalację fotowoltaiczną możemy potem rozbudować i koszty odpisać w zaznaniu podatkowym za ten rok, kiedy ponieśliśmy koszty udokumentowane fakturą. Jeśli więc prosument pierwszy wydatek poniósł np. 30 sierpnia w 2019 roku, to przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zakończyć do końca 2022 roku. Decyduje tu data sprzedaży na fakturze. Górna granica wydatków wynosi w przypadku jednego podatnika 53 tys. zł (dla rozliczających się wspólnie z małżonkiem x 2) w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem [3][4][5][7].

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wydatki poniesione m.in. na [7][8]:

 • montaż instalacji fotowoltaicznej,

 • moduły PV wraz z osprzętem,

 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,

 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego, olejowego kondensacyjnego,

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

 • montaż pompy ciepła,

 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego, instalacji grzewczej,

 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne.

Warto pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem uzyskane dofinansowania w danym roku trzeba od odliczenia odjąć!


Czy zwiększenie mocy instalacji oznacza utratę praw wynikających z opustu?

Nie! Biorąc pod uwagę prawa nabyte Prosumenta. W przypadku rozbudowy instalacji PV istniejącej przed wejściem w życie nowych regulacji, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów. Przepisy dotyczące fotowoltaiki i sposobu rozliczania nadwyżek energii elektrycznej wprowadzonej do sieci energetycznej mają się zmienić od kwietnia 2022 roku.
Zatem jeśli wyniknie potrzeba rozbudowy instalacji PV, wynikająca z zakupy samochodu elektrycznego, większej ilości mieszkańców w danym domu nic się nie zmieni pod warunkiem, że zmiana nastąpi do 31.03.2022r. Oczywiście takie jest teraz moje założenie. Obserwacja wydarzeń politycznych w naszym kraju nauczyła mnie dystansu do takich „pewnych siebie”, „racjonalnych” stwierdzeń jednak załóżmy to mimo wszystko jako pewnik 😊

Czy rozbudowę należy zgłosić?

Tak! Koniecznie! Dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, warto pamiętać, że na wytwórcy energii elektrycznej ciąży obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci. Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja jest podłączona do sieci operatora sieci dystrybucyjnej ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1000 zł (art. 168 pkt 23 w zw. z art. 170 ust. 7 pkt 2 ustawy).

Możemy mieć do czynienia z dwoma wariantami:

 1. Zwiększenie mocy mikroinstalacji nie powoduje przekroczenia przez nią aktualnej mocy przyłączeniowej punktu poboru energii, a także nie rodzi konieczności przebudowy przyłącza - prosument musi jedynie poinformować dystrybutora o fakcie zwiększenia mocy swojej mikroinstalacji. Robi to poprzez złożenie wniosku o aktualizacji danych technicznych istniejącej mikroinstalacji. Operator wystawia w ciągu 2 tygodni dokument potwierdzenia aktualizacji danych przyłączonej mikroinstalacji oraz przekazuje informację o tej zmianie sprzedawcy energii elektrycznej, z którym prosument posiada zawartą umowę.

 2. Zwiększenie mocy mikroinstalacji wymaga zwiększenia mocy przyłączeniowej lub przebudowy przyłącza (np. na trójfazowe) – Prosument musi złożyć wniosek o wydanie nowych warunków przyłączenia oraz zawarcie umowy przyłączeniowej (u niektórych operatorów aneksu). Czas realizacji w takim przypadku może być dłuższy niż 2 tygodnie, zwłaszcza jeżeli zwiększenie mocy przyłączeniowej wymaga od OSD przebudowy sieci energetycznej. Spełnienie nowych warunków przyłączenia może również wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z niezbędną przebudową instalacji odbiorczej klienta

Aspekty techniczne

 1. Wariant z inwerterem stringowym

Pojawia się od razu pytanie czy rozbudowa będzie wiązała się tylko z dołożeniem kilku modułów PV na dachu? Niekoniecznie. Przede wszystkim musimy mieć na nim miejsce. Przy braku miejsca na dachu w grę wchodzi elewacja, ale efektywność modułów ustawionych pionowo wynosi 60% zatem trzeba będzie ją przewymiarować. W grę wchodzi też grunt obok domu. W wielu przypadkach rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o kilka modułów PV nie powinna wiązać się z wymianą falownika, który jest urządzeniem dość drogim (to ok. 20-25% całego kosztu instalacji PV). Kosztu tego jednak nie zawsze można uniknąć. Przy znacznym rozbudowaniu instalacji PV trzeba będzie wymienić falownik, albo dołożyć drugi.


 1. Wariant z mikroinwerterami

Mówimy tutaj o rozbudowie istniejącej instalacji PV z mikroinwerterami w przypadku gdy moduły PV są łączone szeregowo. Niewielki mikrofalownik nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji poza miejscem na dachu. Dzięki temu rozwiązaniu moduły PV pracują niezależnie od siebie. W tym przypadku wariantu rozbudowy zatem mamy większą elastyczność w zakresie możliwości technicznych.


Podsumowanie

To co najważniejsze z tego artykułu dla obecnych prosumentów – tego się trzymamy bo ostateczna forma ustawy może się jeszcze zmienić.: Prosumenci mają zagwarantowane prawa nabyte i będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji PV i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh. Także wg według projektu nowelizacji ustawy o OZE, ta zasada ma dotyczyć także osób, które złożą wniosek o przyłączenie mikroinstalacji przed terminem wejścia w życie ustawy, czyli do 31 marca 2022 roku [2].

A rzeczą super ważną w przypadku chęci rozbudowy jest dobrze przeprowadzona analiza kosztów. Np. fakt, jeśli zwiększymy moc instalacji PV ponad 10 kW (a przecież to jest średnia funkcjonujących mikroinstalacji PV w Polsce), to zakład energetyczny będzie zabierał nam nie 20% a 30% nadwyżek wprowadzonych do sieci energetycznej. Warto ten wariant dobrze przeliczyć, bo będziemy mieli większe rachunki za prąd, ponieważ mniej nadwyżek będziemy mogli odebrać z sieci energetycznej.

Na pytanie: rozbudować moją instalacje PV czy nie? - każdy powinien sobie odpowiedzieć sam. Należy wszystko dokładnie policzyć, przemyśleć i wziąć pod uwagę swoje obecne i przyszłe potrzeby. Trzeba zadać sobie pytania:

 • Czy planuję wymianę ogrzewania na pompę ciepła?

 • Czy planuję zakup samochodu elektrycznego (przecież to nieuchronna przyszłość motoryzacji)?

 • Czy mam jeszcze możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

 • Czy w najbliższym czasie zwiększy się ilość domowników w moim domu?

 • Jeśli obecna wysoka inflacja będzie rosła, to czy w związku z tym mam chęć zainwestowania pieniędzy w coś, co przynosi konkretne (pewne) zyski w czasie?

Każda pozytywna odpowiedź w tym zakresie, albo spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, albo daje nam do myślenia. A nie ma się co oszukiwać, cena energii, którą będziemy musieli kupić od zakładu energetycznego będzie rosła. Im więcej energii będziemy w stanie wyprodukować samemu, tym mniej będziemy musieli jej kupić, czyli mniej będzie nas to kosztowało.


Źródła

 1. https://strefabiznesu.pl/rozbudowa-fotowoltaiki-w-swietle-nowych-przepisow-o-czym-warto-pamietac-przed-zmianami-ktore-wejda-w-zycie-w-2022-roku/ar/c3-15892445

 2. https://wysokienapiecie.pl/40956-rozbudowa-fotowoltaiki-na-starych-czy-nowych-zasadach-sprawdzilismy/

 3. https://www.pit.pl/aktualnosci/ulga-termomodernizacyjna-objasnienia-mf-964854

 4. https://www.podatnik.info/publikacje/ulga-termomodernizacyjna-2020-2021-kto-i-do-kiedy-moze-z-niej-skorzystac,588464

 5. https://www.totalmoney.pl/artykuly/ulga-termomodernizacyjna-co-mozna-odliczyc-i-jak-z-niej-skorzystac

 6. https://www.rynekelektryczny.pl/moc-zainstalowana-fotowoltaiki-w-polsce/

 7. https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych

 8. https://www.bankier.pl/wiadomosc/PIT-ulga-termomodernizacyjna-2021-Do-53-tys-zl-odliczenia-8047933.html

 9. https://wiadomoscihandlowe.com.pl/co-czwarty-konsument-planuje-rozbudowe-instalacji-pv/

Ekspert ds OZE - dr inż. Adam Mroziński
Dr inż. Adam Mroziński - naukowiec, działacz na rzecz biznesu, dydaktyk.
Dr inż. Adam Mroziński - naukowiec, wspiera rozwój relacji uczelnia-biznes, dydaktyk. Autor patentów z zakresu ekologii i OZE nagradzanych na wystawach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca Politechniki Bydgoskiej, Wydział Inżynierii Mechanicznej oraz Dyrektor Centrum Kompetencji - Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii na PB

więcej informacji o autorze
Zostań partenrem i sprzedawaj fotowoltaikę

Kontakt

Spytaj o bezpłatną wycenę lub umów się na spotkanie.

Zostaw nam swoje dane, a my oddzwonimy do Ciebie w przeciągu 24h. Nasz ekspert może przyjechać do Ciebie i omówić szczegóły przy ciepłej kawie i to całkowicie za darmo. Zapraszamy do kontaktu.

Flixenergy.pl

Zadzwoń lub napisz

(48) 56 665 14 00

kontakt@flixenergy.pl

Nasz adres

ul. Szosa Bydgoska 60a
87-100 Toruń

Nasze punkty obsługi klienta

Oddział Bydgoszcz

ul. Szajnochy 2
85-738 Bydgoszcz
(48) 56 665 15 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek ⟩ 10.00 - 18.00
sobota ⟩ 10:00 - 14:00

Oddział Przysiek k. Torunia

ul. Leśna 3b
87-134 Przysiek
(48) 56 665 15 51

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek ⟩ 9.00 - 17.00
sobota ⟩ 10:00 - 14:00

Ciasteczka


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Polityka Prywatności i Polityka Cookies
Akceptuj
ładowanie strony...